Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Ефекти од климатските промени врз биолошката разновидност

Климатските промени влијаат на животниот циклус на некои видови растенија и животни и на исчезнувањето на нивните живеалишта. Во Третиот национален план за климатски промени, во Македонија се идентификувани 18 ранливи живеалишта и 58 растителни и 224 животински видови, бидејќи не можат да се адаптираат на повисоките температури, почестите суши и поекстремните временски настани. На постерите е прикажано како климатските промени во Македонија влијаат на јаболкото, грозјето, џуџестиот бор и качунката.