Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Блогирањето може да биде алатка за општествена промена

Прегледи 1.22k

Освен што е одлична алатка за промовирање, подигнување свест во јавноста за определен бренд и дискусија со потрошувачите и заинтересираните читатели, блогирањето може да биде и ефикасна алатка за активизам. Односно, блогот може да влијае во насока на остварување на некоја општествена промена.

Блогирањето може да се употребува како „борба“ против различни општествени неправди. Кога се работи за неправедни практики или корупција во Владата, блогот може да биде средство за разоткривање на неправилности во работењето на владините институции.

Кога се работи за загадувањето на воздухот во Македонија, блогот може да биде искористен како средство за едукација на граѓаните за тоа како да се заштитат себеси од разорните ефекти на загадувањето врз здравјето. Дополнително, преку блогот може да се поттикнат граѓаните да се вклучат во активизам и борба против загадувањето на воздухот, или пак да се повика учество на протест.

Блогот му овозможува на секој кој има интернет врска да започне кампања за општествена промена со потенцијал да биде слушнат, како на локално, така и на глобално ниво.

Блоговите делуваат и како сведоштво за она што се случувало во определен период кога постоел засилен граѓански активизам. Иако она што го читаме на Интернет може да биде отстрането многу лесно, сепак содржината може да биде објавена на повеќе места и од различни автори, со што се зголемуваат шансите да остане како подолготраен ресурс.

Мултимедија

Блогот може да содржи и фотографии, видеа, графики и др. видови мултимедијална содржина. Тоа отвора простор за негово полесно споделување на социјалните мрежи, но претставува и одличен начин на пренесување на каузата во јавноста преку различни видови на медиуми (традиционални и онлајн).

Коментари

Коментарите се исто така начин на кој заедницата може да се вклучи во дискусијата за одредено прашање. На тој начин, тие ќе се почувствуваат како да се дел од решението на определен проблем, а ова го олеснува и здружувањето за определена кауза.

Во основа, блогот е одлична алатка за застапување затоа што му овозможува на секој кој има интернет врска да започне кампања за општествена промена. На обичните граѓани им дава моќ да им се спротивстават на властите, да делуваат како алтернативни извори на информации, да ги организираат поддржувачите и да лобираат кај оние на власт.

Содржината е најважна

Без разлика на тоа каков идентитет ќе му дадете на вашиот блог, треба да имате предвид дека содржината е најважна. Содржината ќе го привлече читателот и ќе поттикне дискусија. Квалитетната содржина е она што ќе ги натера читателите да се вратат на вашиот блог.

Поради тоа, размислете што сакате да постигнете со вашиот блог. Со кое прашање ќе се занимавате? Која е вашата примарна целна публика до која сакате да стигнете? Привлекување на верна база на читатели е она што ќе го направи вашиот блог место каде што читателите редовно ќе се информираат за прашања од јавен интерес и преку кој ќе можат да се вклучат во „акцијата“.

Суштина на блогирањето за општествена промена е градење на заедница на граѓани што ги изразуваат своите ставови за општествени неправди.

Локален пример на форма на активизам преку блогирање е Медиа Педиа (www.mediapedia.mk). Нивниот тим објавуваше податоци за сопствеништвото на медиумите во Македонија, при што беа откриени политички влијанија врз јавното мислење преку јавните гласила.

Блогирањето беше еден од главните начини преку кој граѓаните се обидуваа да ја подигнат јавната свест за случувањата за време на „Арапската Пролет“ во 2011 година.

Përveç se është mjet i shkëlqyer për promovim, ngritje të vetëdijes në opinionin për një brend të caktuar dhe diskutim me konsumatorët dhe lexuesit e interesuar, blogimi mund të jetë edhe mjet efikas për aktivizëm. Përkatësisht, blogu mund të ndikojë në drejtim të realizimit të ndonjë ndryshimi shoqëror.

Blogimi mund të përdoret si “luftë” kundër padrejtësive të ndryshme shoqërore. Kur bëhet fjalë për praktika të padrejta ose korrupsion në Qeverinë, blogu mund të jetë mjet për zbulimin e parregullsive në punën e institucioneve qeveritare.

Kur bëhet fjalë për ndotjen e ajrit në Maqedoni, blogu mund të shfrytëzohet si mjet për edukim të qytetarëve për atë se si ta mbrojnë veten nga efektet shkatërruese të ndotjes mbi shëndetin. Në mënyrë shtesë, përmes blogut qytetarët mund të nxiten se si të kyçen në aktivizëm dhe luftë kundër ndotjes së ajrit ose, ndërkaq, të thirret për pjesëmarrje në protestë.

Blogu i mundëson çdonjërit që ka lidhje interneti që të fillojë fushatë për ndryshim shoqëror me potencial që të dëgjohet, si në nivel lokal, ashtu edhe në atë global.

Blogjet veprojnë edhe si dëshmi për atë që ka ndodhur në një periudhë të caktuar kur ka ekzistuar aktivizëm u përforcuar qytetar. Pa marrë parasysh që ajo që e lexojmë në Internet mund të mënjanohet shumë lehtë, prapëseprapë përmbajtja mund të publikohet në më shumë vende dhe nga autorë të ndryshëm me çka rriten shanset të mbetet si resurs më afatgjatë.

Multimedia

Blogu mund të përmbajë edhe fotografi, video, grafikë dhe lloje të tjera të përmbajtjeve multimediale. Ajo hap hapësirë për shpërndarje më të lehtë në rrjetet sociale, por paraqet edhe mënyrë e shkëlqyer e transmetimit të kauzës në opinion përmes llojeve të ndryshme të medieve (tradicionale dhe onllajn).

Komente

Komentet gjithashtu janë mënyrë në të cilën bashkësia mund të përfshihet në diskutimin për një çështje të caktuar. Në atë mënyrë, ata do të ndjehen sikur janë pjesë e zgjidhjes së një problemi të caktuar, e kjo e lehtëson edhe bashkimin për një kauzë të caktuar.

Në esencë, blogu është mjet i shkëlqyer për angazhim sepse i mundëson çdo njërit që ka internet të fillojë fushatë për ndryshim shoqëror. Qytetarëve të rëndomtë u jep fuqi që tu kundërshtojnë autoriteteve, të veprojnë si burime alternative të informacioneve, ti organizojnë përkrahësit dhe të lobojnë te ata në pushtet.

Përmbajtja është më e rëndësishme

Pa dallim të asaj se çfarë identiteti do ti jepni blogut tuaj, duhet të keni parasysh se përmbajtja është më e rëndësishme. Përmbajtja do ta tërheq lexuesin dhe do të nxisë diskutim. Përmbajtja cilësore është ajo ë do ti shtyjë lexuesit që të kthehen në blogun e juaj.

Për këtë shkak, mendoni se çka dëshironi të arrini me blogun e juaj. Me cilën pyetje do të merreni? Cili është publiku i juaj i synimit deri te i cili dëshironi të arrini? Tërheqja e bazës besnike të lexuesve është ajo që do ta bëjë blogun e juaj vend ku lexuesit rregullisht do të informohen për çështjet me interes publik dhe përmes të cilit do të mund të kyçen në “aksionin”.

Esenca e blogimit për ndryshim shoqëror është ndërtim i bashkësisë së qytetarëve që i shprehin qëndrimet e veta për padrejtësitë shoqërore.

Shembull lokal në formë të aktivizmit përmes blogimit është Media Pedia (www.mediapedia.mk). Ekipi i tyre publikonte të dhëna për pronësinë e medieve në Maqedoni, me ç’rast u zbuluan ndikesa politike mbi opinionin publik përmes medieve publike.

Blogimi ishte një nga mënyrat kryesore përmes së cilës qytetarët bëjnë përpjekje që ta ngritin vetëdijen publike për ngjarjet gjatë kohës së “Parnëverës Arabe” në vitin 2011.