Целта на платформата е да им се овозможи на граѓаните, активистите, медиумите, училиштата, невладините организации и сите други полесен пристап до едукативни и информативни материјали.

ИКС лого

Страницата е создадена и одржувана од Институтот за комуникациски студии.

Fb. In. Tw. Yt.

Веќе пишувавме за тоа што е „блог“ и како блогирањето може да биде искористено за општествена промена.

Но, што е она што го прави еден блог ефективен?

Без разлика дали се работи за блог за политика, економија, лидерство или менаџмент, постојат повеќе принципи кои треба да се следат при раководење со еден блог.

Блогот е динамичен

Овој принцип се надоврзува на разликата помеѓу веб страница и блог. Веб страницата има функција да презентира и да информира за активностите на одредена организација или фирма. Оттаму, веб страниците не се често ажурирани со нови содржини бидејќи не изискуваат редовна комуникација и интеракција со посетителите.

Од друга страна, блогот е динамичен ресурс. Неговата мисија е да ги вклучи посетителите во дискусија за различни теми. Неретко се случува еден блог пост да поттикне дебата, и темата обработена во тој блог да биде „преземена“ и обработувана од различни агли во други медиуми.

Објавување на нови блог постови и содржини се клучен елемент на еден блог.

Повеќето блогови имаат слична структура

Најдобра практика е да има јасно разграничување помеѓу менито (header) на блогот, и содржината, односно самите блогови. Блоговите се објавуваат хронолошки – најновиот блог се објавува најгоре на страницата.

Пример за мени (header) на Рес Публика

На дното на страницата, најчесто се контакт податоци, линкови кон социјални мрежи како и други ресурси или дополнителни материјали поврзани со тематиката на блогот.

Блоговите ги наведуваат имињата на авторите

Блогови кои не ги наведуваат имињата на авторите не уживаат голем авторитет во јавноста. Таквите блогови делуваат непрофесионално и јавноста добива впечаток дека текстовите се „нарачани“ или дека авторите се плашат јавно да го изразат својот став поради страв од критики или јавно соочување со различни мислења и аргументи.

Поради тоа, квалитетните блогови јавно ги објавуваат имињата на авторите под секој објавен блог пост. Некои блогови објавуваат и листа на сите автори кои придонеле со своите блогови. На Рес Публика, оваа листа е објавена во категоријата „Блогери“. За секој од блогерите е објавена и кратка биографија во која најчесто се наведува образованието и професионалните квалификации на секој кој придонел со свој блог.

Блоговите имаат привлечен наслов

Смислување на наслов за еден блог е уметност сама по себе. Атрактивниот наслов привлекува кликови. Колку повеќе кликови, толку е поголема веројатноста некој блог да има поголема читаност. Следствено на тоа, се зголемува потенцијалот што го има тој блог за да изврши некакво влијание.

Од друга страна, наслови што се предолги и што имаат премногу „бирократски“ жаргон го одвраќаат читателот од кликање на конкретниот блог. Оттаму, посветете внимание на смислување на креативен и привлечен наслов (совети за смислување ефективни наслови можете да најдете овде).

Секој блог треба да содржи аргументи поткрепени со докази

Доколку пишувате блог поврзан со некоја јавна политика, настојувајте да го поткрепите секое ваше тврдење со докази. На тој начин, секој аргумент добива на тежина. Дополнително, читателот може да се увери во веродостојноста на информациите што ги наведувате во блогот, со тоа што ќе се упати кон линковите што ќе ги вметнете во текстот.

Некои блогови имаат и уредувачки одбор кој ги разгледува сите текстови пред да бидат објавени. Во тој случај, авторот добива коментари и сугестии за тоа како да го подобри текстот за да има поголем ефект кај читателите.

Блогот треба да поттикнува дебата

Секоја платформа на која можете да креирате блог (на пр. Вордпрес) дозволува отворање на дел за коментари под секој објавен блог пост.

Коментарите не се вообичаена компонента на написите што се објавуваат на традиционалните веб страници. Меѓутоа, на блоговите, тоа е компонента што е круцијална за поттикнување на дебата помеѓу читателите и авторот.

Се разбира, тоа отвора простор за дефаматорни коментари и говор на омраза. Но, задача на модераторот на блогот е да утврди дали коментарите се во функција на подобрување и збогатување на дискусијата, или навреди упатени на лична основа.

Блогот содржи релевантни теми

Блог за политика, покрај тоа што треба да нуди аргументирани содржини, препорачливо е да содржи релевантни теми кои се актуелни за моменталното опкружување.

Блоговите насочени кон социо-политички теми треба да информираат и да едуцираат за актуелни теми. Но, тие исто така треба да служат како извор за информирање на граѓаните во ситуација кога тие немаат каде да се информираат за прашања од јавен интерес.

Присуство на социјалните мрежи = поголем ефект на блоговите

Иако не се работи за научна-фантастика, треба да се напомене дека секој блог треба да има свој Фејсбук и Твитер профил. Причините за ова се добро познати: споделување на блог постови на социјалните мрежи поттикнува дискусија со луѓе што можеби немаат пристапено до самиот блог, туку се информираат за дневно-политичките случувања од своите пријатели и она што тие го споделуваат на социјалните мрежи.

Поради тоа, препорачливо е секој нов блог веднаш да се споделува на социјалните мрежи за да се поттикне што поголема дискусија, правејќи го вашиот блог повидлив, со што се зголемува и можноста за негово влијание во јавноста.

Објавување на два до три блогови неделно е добар начин за да се задржи постоечката публика и да се привлече нова база на читатели.

Придржувајте се до календар на објавување на нови блогови. На тој начин, читателите ќе знаат кога да очекуваат нешто ново од вас.

Најефективните блогови содржат пвеќе хиперлинкови кои водат до различни документи, истражувања и други извори кои ќе му дадат можност за дополнително информирање на читателот.

Влезете во дискусија со фановите на социјалните мрежи. Тоа ќе придонесе кон градење на зааедница со читателите и зајакнување на вашиот авторитет.

Tanimë kemi shkruar për atë se çka është “blog” dhe se si blogimi mund të jetë i shfrytëzuar për ndryshim në shoqëri.

Por, çka është ajo që një blog e bën efektiv?

Pa dallim nëse bëhet fjalë për blog për politikë, ekonomi, lidership ose menaxhment, ekzistojnë më tepër parime të cilat duhet të ndiqen gjatë udhëheqjes së një blogu.

Blogu është dinamik

Ky parim ndërlidhet në dallimin midis ueb faqes dhe blogut. Ueb faqja ka funksion të prezantojë dhe të informojë për aktivitetet e një organizate të caktuar ose kompanie. Për këtë shkak, ueb faqet shpesh herë nuk janë të azhurnuara me përmbajtje të reja sepse nuk kërkojnë komunikim të rregullt dhe interaksion me vizitorët.

Nga ana tjetër, blogu është resurs dinamik. Misioni i tij është ti përfshijë vizitorët në diskutimin për tema të ndryshme. Jo rrallë ndodh që një postim në blog të nxisë debat dhe tema e përpunuar në atë blog të “merret” dhe të përpunohet nga kënde të ndryshme në medie të tjera.

Publikimi i blog postimeve dhe përmbajtjeve të reja janë element kyç për një blog.

Shumica e blogjeve kanë strukturë të ngjashme

Praktikë më e mirë është të ketë përkufizim të qartë midis menysë (header) të blogut dhe përmbajtjes, përkatësisht vetë blogjeve. Blogjet publikohen në mënyrë kronologjike – blogu më i ri publikohet më lartë në faqen.

Shembull për meny (header) të ResPublica

Në fundin e faqes, më shpesh janë të dhënat për kontakt, linqet drejtë rrjeteve sociale si dhe resurse të tjera ose materiale shtesë të ndërlidhura me tematikën e blogut.

Blogjet i theksojnë emrat e autorëve

Blogjet të cilat nuk i theksojnë emrat e autorëve nuk gëzojnë autoritet të lartë në opinionin. Blogjet e tilla veprojnë në mënyrë joprofesionale dhe publiku ka përshtypje se tekstet janë “të porositura” dhe se autorët druajnë që publikisht ta shfaqin qëndrimin e vet për shkak të drojës nga kritika ose ballafaqim publik me mendime dhe argumente të ndryshme.

Për këtë shkak, blogjet cilësore publikisht i vënë emrat e autorëve nën çdo blog postim të publikuar. Disa blogje publikojnë edhe listë të të gjithë autorëve që kanë kontribuar me blogjet e veta. Në Res Publika, kjo listë është e publikuar në kategorinë “Blogerë”. Për çdonjërin nga blogerët është publikuar edhe biografia e shkurtër në të cilën më shpesh theksohet arsimimi dhe kualifikimet profesionale të çdonjërit që ka kontribuar me blogun e vet.

Blogjet kanë titull tërheqës

Nxjerrja e titullit për një blog është vetvetiu art. Titulli atraktiv tërheq klikime. Sa më tepër klikime, aq më i madh është probabiliteti që ndonjë blog të ketë lexueshmëri më të madhe. Si vijim i kësaj, rritet potenciali që e ka ai blog që të realizojë ndonjë farë ndikimi.

Nga ana tjetër, titujt që janë tejet të gjatë dhe që kanë zhargon tejet “burokratik” e largojnë lexuesin nga klikimi i blogut konkret. Nga kjo rezulton se duhet ti kushtohet vëmendje më e madhe të nxjerrjes së titullit kreativ dhe tërheqës (këshilla për të nxjerrë të titujve efektiv mund të gjeni  këtu).

Çdo blog duhet të përmbajë argumente të mbështetura me dëshmi

Nëse shkruani blog të ndërlidhur me ndonjë politikë publike, bëni përpjekje që çdo pohim tuajin ta mbështetni me dëshmi. Në atë mënyrë, çdo argument fiton në peshë. Në mënyrë shtesë, lexuesi mund të bindet në besueshmërinë e informacioneve të cilat i theksoni në blogun, me çka do të udhëzojë drejt linqeve që do ti fusni në tekstin.

Disa blogje kanë edhe këshill drejtues i cili i shqyrton të gjitha tekstet para se të publikohen. Në atë rast, autori merr komente dhe sugjerime për atë se si ta përmirësojë tekstin për të pasur efekt më të madh tek lexuesit.

Blogu duhet të nxisë debat

Çdo platformë në të cilën mund të krijoni blog (për sh. Uordpres) lejon hapje të pjesës së komenteve nën çdo blog post të publikuar.

Komentet nuk janë komponentë e zakonshme e shkrimeve që publikohen   në ueb faqet tradicionale. Mirëpo, në blogjet, ky është komponent që është krucial për nxitje të debatit midis lexuesve dhe autorit.

Nënkuptohet, ajo çel hapësirë për komente defamatore dhe gjuhë të urrejtjes. Por, detyrë e moderatorit të blogut është të përcaktojë nëse komentet janë në funksion të përmirësimit dhe të pasurimit të diskutimit, ose fyerje të drejtuara në bazë personale.

Blogu përmban tema relevante

Blogu për politikën, krahas asaj që duhet të ofrojë përmbajtje të argumentuara, rekomandohet të përmbajë tema relevante të cilat janë aktuale për ambientin aktual.

Blogjet e orientuara ndaj temave socio-politike duhet të informojnë dhe të edukojnë për tema aktuale. Por, ato gjithashtu duhet të shërbejnë si burim për informim të qytetarëve në situatë kur ata nuk kanë se ku të informohen për çështje me interes publik.

Prania e rrjeteve sociale = efekt më i madh i blogjeve

Pa marrë parasysh se nuk bëhet fjalë për fanta-shkencë, duhet përmendur se çdo blog duhet të ketë profil të vetin në Fejsbuk dhe Tuiter. Shkaqet për këtë janë të njohura mirë: ndarje të blog postet në rrjetet sociale nxit diskutim me njerëz që mundet nuk i janë qasur në vetë blogun, por informohen për ngjarjet e politikës-ditore nga miqtë e tyre dhe nga ajo që shpërndahen në rrjetet sociale.

Për këtë shkak, rekomandohet që çdo blog i ri menjëherë të shpërndahet në rrjetet sociale për tu nxitur diskutim gjithnjë e më i madh, duke e bërë blogun e juaj më të dukshëm, me çka rritet edhe mundësia për ndikimin e tij në publikun.

Publikimi i dy deri tre blogjeve në javë është mënyrë e mirë për ta ruajtur publikun ekzistues dhe për tu tërhequr bazë e re e lexuesve.

Përmbahuni në kalendarin e publikimit të blogjeve të reja. Në atë mënyrë, lexuesit do të dinë kur të presin nga ju diçka të re.

Blogjet më efektive përmbajnë më tepër hiperlinqe të cilët shpijnë në dokumente të ndryshme, hulumtime dhe burime të tjera të cilat do ti japin mundësi për informim shtesë të lexuesit.

Hyni në diskutim me fansat e rrjeteve sociale. Ajo do të kontribuojë ndaj ndërtimit të bashkësisë me lexuesit dhe për fuqizimin e autoritetit tuaj.